Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας/κλοπής ή φθοράς.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 1 έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση αντιγράφου άδειας οδήγησης  
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής: απαιτείται βεβαίωση δήλωσης απώλειας ή κλοπής από Αστυνομική Αρχή 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι(6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. 

  

Σημείωση: Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ληγμένη θα προσκομίζονται πιστοποιητικά Ιατρών και τα αντίστοιχα παράβολα(ανανέωση) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο