Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 1 έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση αντικατάστασης άδειας οδήγησης  
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Φωτοτυπία παλιάς άδειας οδήγησης 
  • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι(6)μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. 

  

Σημείωση: Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ληγμένη θα προσκομίζονται πιστοποιητικά Ιατρών και τα αντίστοιχα παράβολα (ανανέωση).

Μετάβαση στο περιεχόμενο