Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) 

     Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο  έτος  ή το 17ο με έγγραφη συγκατάθεση γονέων (και οδήγηση με συνοδό μέχρι τα 18).

Εκπαιδευτικό με ταχύτητες
Αυτόματο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο
Αυτόματο εκπαιδευτικό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Β 
 • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
 • Φωτοτυπία διπλώματος(αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι 17 έως 18 ετών τότε χρειάζεται και η Αίτηση – Συγκατάθεση Γονέων 
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. 

ΙΣΧΥΣ 

     Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία Β έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Υπάρχει δυνατότητα τα μαθήματα και η απόκτηση της άδειας οδήγησης να γίνουν με αυτόματο αυτοκίνητο. 

–  Άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τη διαδικασία για απόκτηση άδειας οδήγησης αφού εξεταστούν από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Νευρολόγο και κριθούν ικανά. Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται με αυτόματο αυτοκίνητο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 3. Δήλωση Συγκατάθεσης Για Προσωπικά Δεδομένα 
Μετάβαση στο περιεχόμενο