Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) ΜΕ ΠΕΙ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) 

     Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος εφόσον βγάζει μαζί και το ΠΕΙ 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ κατηγορίας. Αν έχει μόνο Β ή Δικύκλου πρέπει να περάσει γιατρούς) 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης C + ΠΕΙ 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.  


ΙΣΧYΣ
 

  –Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης και μέχρι τα 65 έτη.

Τι είναι το Π.Ε.Ι. 

     Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών. 

    Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων. 

    Η κατοχή Π.Ε.Ι. πιστοποιείται από τον κωδικό «095» ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της άδειας οδήγησης δίπλα από την αντίστοιχη κατηγορία την οποία αφορά. 

Όσοι έχουν δίπλωμα λεωφορείου πριν τις 10/9/2008, μπορούν να αποκτήσουν το Π.Ε.Ι με παρακολούθηση σεμιναρίων στη σχολή μας, χωρίς να δώσουν εξετάσεις.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙ 

     Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες. 

     Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία. 

     Η Διάρκεια εξέτασης των 60 ερωτήσεων είναι 150 λεπτά και των μελετών 90 λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Ι

     Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο