Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

     Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.

 

Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το να αποκτήσουν Π.Ε.Ι.

     Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112)

1. Οχημάτων των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
2. Οχημάτων τα οποία ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται απ’ αυτές τις υπηρεσίες
με οποιοδήποτε καθεστώς
3. Οχημάτων τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες πολιτικής άμυνας της χώρας ή της Π.Σ.Ε.Α.
4. Οχημάτων τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης κλπ (δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία)
5. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
6. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης (εκπαιδευτικά σχολής οδηγών)
7. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών η εμπορευμάτων
8. Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν υλικά η εξοπλισμό ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

     Η κατοχή Π.Ε.Ι. πιστοποιείται από τον κωδικό «095» ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της άδειας οδήγησης δίπλα από την αντίστοιχη κατηγορία την οποία αφορά. 

  

Διαδικασία  Απόκτησης  Π.Ε.Ι .

     Η Διαδικασία απόκτησης Π.Ε.Ι. γίνεται χρονικά ταυτόχρονα με την διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης Φορτηγού ή Λεωφορείου.

     Ο Υποψήφιος εξετάζετε πρώτα στις γραπτές εξετάσεις για το Π.Ε.Ι. (πληροφορίες στη συνέχεια) και αφού επιτύχει εξετάζεται μετά από λίγες μέρες και στο ειδικό ερωτηματολόγιο. (Και τα δύο Τεστ μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος τις σελίδας).

     Όσοι επιτύχουν και στο δεύτερο σκέλος των γραπτών εξετάσεων προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. 

     Όσοι έχουν δίπλωμα φορτηγού πριν τις 10/9/2009 ή δίπλωμα λεωφορείου πριν τις 10/9/2008, μπορούν να αποκτήσουν το Π.Ε.Ι με παρακολούθηση σεμιναρίων στη σχολή μας, χωρίς να δώσουν εξετάσεις. 

     Όσοι έχουν  δίπλωμα μετά από αυτές τις ημερομηνίες, για την απόκτηση ΠΕΙ απαιτείται η γραπτή εξέταση που αναφέρετε παραπάνω για το Π.Ε.Ι.  και πρακτική εξέταση σε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙ 

     Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες. 

     Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία. 

     Η Διάρκεια εξέτασης των 60 ερωτήσεων είναι 150 λεπτά και των μελετών  90 λεπτά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Ι

     Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. 

 

  

Μετάβαση στο περιεχόμενο